close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

40 oppia kolmoskaudelta

8.6.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

2021 kevätkauden toiseksi viimeisessä jaksossa Jussi & Lauri käyvät läpi heitä eniten oivalluttaneita oppeja tämän kauden vierasjaksoista. Flow'n lisäksi ydinteemoja tämän kauden vierasjaksoissa ovat olleet: viisausperinteet, ihmisen yksi hyvinvointi, ihmisten johtaminen ja ryhmäflow'n kanavointi, hyväksyvä tietoinen läsnäolo, viisaus ja metataidot, virtauksen luominen analyyttisyyden avulla, tunteet ja niiden johtaminen, vuorovaikutus ja ryhmäflow, sekä pelaaminen ja luovuuden kanavointi niin yksin kuin yhdessä työskennellessä.

Show notes

[00:00] Jakson avaus

[03:05] Matti Rautaniemi & Miska Käppi

[08:00] Taneli Rantala & Jukka Joutsiniemi

[14:43] Eero Lehtimäki

[20:19] Leena Pennanen

[32:10] Anssi Balk

[36:10] Janne-Pekka Pietiläinen

[43:45] Camilla Tuominen

[52:40] Simo Routarinne

[64:38] Karoliina Korppoo

[71:40] Suosikit kauden omista jaksoista

Jakson linkit

Kuulijakyselyyn

Maailmanpuu -podcast

The Guardian: Is mindfulness making us ill?

Tim Ferrisin ajatuksia sanojen välttämisestä

Jaksossa viitattu resilienssi tutkimus

Jakson opit

✔Etenkin analyyttisyyttä vaativissa tilanteissa tietoisen ajattelun käyttö, eli esimerkiksi kontrolloiva järkeily on hyvä työkalu, mutta viisaaseen toimintaa se ei aina yksinään riitä. Joogaharjoittelun yhtenä ydinelementtinä onkin se, että harjoituksen viedessä tietoista huomiota, pääsee tiedostamaton ajattelu virtaamaan vapaammin.

✔Jooga on yksi syvimmistä viisausperinteistä, vaikka sitä ei välttämättä usein liitetä viisauden teemaan.

✔Useimmiten uskonnot pohjautuvat viisausperinteisiin, mutta uskonnoissa viisausperinteistä on jäljellä  vain kuoret (eksoteerinen), kun sisin (esoteerinen) eli tutkimus itseen jää pois.

✔Ihmisellä on ainoastaan yksi hyvinvointi, jota ei todellisuudessa voi jakaa erikseen esimerkiksi työn ja vapaa-ajan hyvinvointiin.

✔Asuinpaikalla ja -muodolla on suora vaikutus elämän kokonaisvaltaiselle myötävirtaisuudelle. Paras ratkaisu löytyy itsetuntemuksen sekä arjessa koeponnistettujen kokeilujen kautta.

✔Elämäntavat olisi hyvä päivittää suhteessa elämäntilanteeseen. Kapasiteetti ja resurssit esimerkiksi työntekoon eivät välttämättä ole samalla tasolla 40 vuotiaana perheellisenä, kuin 20-vuotiaana sinkkuna.

✔Kun johtaja ymmärtää riittävän kokonaiskuvan, voi hän ohjata laadukkaasti kunkin yksilön toimintaa suhteessa toisiinsa, sekä suhteessa jatkuvasti muodostuvaan kokonaisuuteen.

✔Ihmisiä johdettaessa ja heille visiota välittäessä voi minimaalisen pienilläkin sanavalinnoilla olla ratkaiseva merkitys.

✔Kun johtaja ymmärtää ihmisistä muodostuvan kokonaisuuden, voi hän hyvin pienilläkin teoilla saada aikaan kokonaisuuden kannalta suuria vaikutuksia.

✔Taitava johtaja pystyy tukemaan toimivan ryhmän muodostumista ja ryhmän kesken syntyvän ryhmäflow'n kanavointia.

✔Mikromanageeraus johtaa sen tarpeeseen jatkossakin muun muassa siksi, että ihmisille ei pääse rakentumaan luottamusta itsenäiseen päätöksentekoon.

✔Väljyys luo vapautta ja vapaus mahdollistaa valinnan, joka luo voimaa ja virtausta. Riittävä väljyys on keskeistä sekä flow'n että kokonaisvaltaisemman toimijuuden kannalta.

✔Korvien väliin voi luoda lisää väljyyttä muun muassa säännöllisen meditoinnin kautta. Lisääntynyt väljyys korvien välissä pidentää ärsykkeen ja reaktion välillä olevaa hetkeä, jolloin syntyy lisää vapautta valita toisin.

✔Mielen sisäisen väljyyden lisäksi riittävä väljyys on tärkeää myös ympäristössä jossa toimitaan, esimerkiksi aikataulujen suhteen.

✔Ulkoinen väljyys voi luoda sisäistä väljyyttä ja virtausta, sekä päin vastoin. Sama pätee myös kitkan kokemukseen.

✔Hyväksyvyys on aivan keskeinen elementti missä tahansa asiassa, minkä parissa pyritään toimimaan todellisuudesta käsin.

✔Tietoisen läsnäolon harjoittaminen ilman hyväksyvyyden elementtiä voi aiheuttaa entistä enemmän kitkaa, kun huomaa aiempaa enemmän ikävältä tuntuvia asioita. Tällaisen ilmeneminen on hyvin tavallista esimerkiksi meditoinnin aloittamisen yhteydessä.

✔Hyväksyvyys on keskeistä myös flow-osaamisessa, jotta energiaa ja huomiota ei hukkuisi hyväksymättömyyden synnyttämiin kitkoihin.

✔Kitkan poistaminen ei automaattisesti lisää virtausta, vaan sen lisäys tapahtuu toimijuuden kautta. Hyväksyvyys ja toimijuus eivät siis ole vastakohtia, vaan toisiaan tukevia asioita.

✔Älykkyys on vain pieni kaistale siitä kyvystä, jolla ylläpidetään kokonaisvaltaista tasapainoa elämässä.Viisaus ilmenee metataitoina, joilla voi ylläpitää suuremman mittakaavan tasapainoa ja luoda myötävirtaisuutta.

✔Älykkyyden avulla voi ratkaista ongelmia, mutta viisauden avulla voidaan valita ne ongelmat, joiden ratkomiseen kannattaa keskittyä.

✔Etenkin rajatussa toimintaympäristössä taitavalla analyysilla voidaan luoda valmiita uomia virtauksen mahdollisuuksille.

✔Useissalajeissa viisas harjoittelu koostuu mekaniikan, rajahyödyn ja yksinkertaisuuden yhdistelmästä.

✔Tekniikkaa ei useinkaan voi kompensoida, vaan asiat rakentuvat perusasioiden päälle riippumatta lajista tai toimenkuvasta.

✔Ennen luovaa improvisointia täytyy ymmärtää ja osata lajille ominaista mekaniikkaa ja tekniikkaa.

✔Tunnetaidot ovat keskeisessä roolissa tunteissa piilevän energian hyödyntämiseen. Energian uudelleen kohdistaminen on viisaampi vaihtoehto, verrattuna tunteiden vastusteluun.

✔Keskeisiä tunnetaitoja ovat mahdollisimman monipuolinen tunteiden erottelu esimerkiksi nimeämällä.

✔Liiallista järjenkäyttöä voi verrata liialliseen voimankäyttöön.

✔Improharjoittelu harjoittaa kokonaisvaltaisesti monia elämässä erittäin hyödyllisiä metataitoja, koska tavallaan koko elämä on jatkuvaa improvisointia.

✔Improssa voi päästä kokemaan turvallisesti esimerkiksi hyvin laajoja tunnekokemuksia, joita ei välttämättä pääse kokemaan turvallisesti normaalin elämän haastetilanteissa.

✔Improharjoittelu tukee flow-osaamista esimerkiksi siitä näkökulmasta, että pääsee tietoisesti kokemaan erilaisia mielen sisäisiä kitkakokemuksia.

✔Minimipalaute on edellytys vuorovaikutukselle ja tämän edellytyksen voi täyttää esimerkiksi hyvinkin minimaalisilla kasvojen eleillä.

✔Taitavassa improryhmässä voi saada erittäin syviä ryhmäflow'n kokemuksia.

✔Suunnittelutyölle ja muulle luovalle ajattelulle voi luoda merkittävästi virtausta edistäviä uomia, ennalta sovittujen merkityksellisten kysymysten ja hyvin yksinkertaisten perusajatusten avulla.

✔Designpilareita voi toimia projektissa ikään kuin arvopohjana ja projektin aikaiseen, mahdollisesti muuttuvaan abstraktin vision välittämiseen voi lisäksi käyttää apuna erilaisia tunneankkureita ja visuaalisia työkaluja.

✔Ryhmälle vision välittämisessä on hyvä käyttää monipuolisia mielleyhtymien rakentajia, mm. design-pilareita, vuokaavioita ja tunnelmatauluja.

✔Länsimaisissa kulttuureissa aikuiset on melko vähäisesti leikkisiä, mutta pelaaminen on todella potentiaalinen leikkikanava koko ihmiskunnalle, hyvässä ja pahassa.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.