Anssi Balk - Viisaan elämän metataidot

6.4.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Vieraaksemme lähistudioon saapui organisaatiopsykologi ja startup-yrittäjä Anssi Balk, jonka kanssa pääsimme keskustelemaan muun muassa metataidoista ja kehitystasoista. Keskustelussa lähestytään metataitoja ja niiden kehityksen ilmenemistä moniulotteisesti esimerkiksi älyykkyyden, viisauden ja tietenkin myös flow'n näkökulmista. 

Show notes

[00:00] Esittely

[03:50] Kehityspsykologia valmennuksen viitekehyksessä

[06:00] Kehityspsykologia lapsuudessa ja aikuisuudessa

[09:00] Ajattelun rakenne ja taidot

[24:40] Kehitystasot

[32:50] Kehitystason tunnistaminen ja kehollisuus

[58:10] Kehitys toiminnassa

[77:10] Metataidot

[97:00] Viisaus ja älykkyys

Jakson linkit

Metataito Klinikan kotisivut

Ken Wilber

Lectical-arviointimenetelmä

Gestalt- eli hahmoterapia

Circle Anywhere kotisivut

Circle Helsinki Facebook-ryhmä

Jälkilöylyt

Jakson opit

✔ Vaikka kehityspsykologia linkitetään usein vain lapsiin ja nuoriin, niin kehitys jatkuu läpi elämän. Aikuisiän kehitys perustuu etenkin neuroplastisuuteen, eli aivojen neuroniverkkojen kytkeytymiseen. Jatkuva kytkeytyminen luo uusia ja vahvistaa jo olemassa olevia hermoyhteyksiä, joka vaikuttaa suoraan ajattelun rakenteeseen ja sen myötä jokapäiväiseen toimintaan.

✔ Ihmisen ajattelu lähtee kehittymään lapsuudessa hyvin konkreettisten asioiden hahmottamisesta ja kehitys etenee kykyyn hahmottaa yhä abstraktimpia kokonaisuuksia.

✔ Vaikka monimutkaisten systeemien hahmottelu on ajoittain hyvin abstraktia, on silti pyrittävä toimimaan todellisuudesta käsin.

✔ Kun tekeminen sisältää kehollisuutta, myös ajattelun flow on helpompi saavuttaa, koska kehollinen toiminta edistää ajattelun pitämistä meneillään olevan tehtävän parissa.

✔ Eri ihmisten taitotasot luonnollisesti vaihtelevat kontekstista riippuen, joten on tärkeää pyrkiä viestimään siten, että kaikki osapuolet ymmärtävät mitä tarkoitetaan.

✔ Kehitystason tunnistaminen on hyödyllistä esimerkiksi siksi, että on huomattavasti hedelmällisempää tukea jo meneillään olevaa muutosta, kuin pakottaa päinvastaiseen suuntaan. Muun muassa tietoisuustaitojen harjoittaminen on hyvä työkalu tunnistamaan kehitystasoja.

✔ Ajattelu rakentuu osin kehollisuuden päälle. Jos keho on ylivirittyneessä tilassa, on abstraktien asioiden hahmottaminen huomattavasti haastavampaa. Ajattelulla on myös mahdollista rauhoittaa kehoa, esimerkiksi hyväksyvän asennoitumisen myötä.

✔ Kehityksen ilmenemistä voi tarkastella universaaleina metataitoina neljästä eri perspektiivistä: 1) Oman sisäisen kokemuksen ymmärrys 2) Oman kokemuksen ymmärrys osana ympäristöä, esimerkiksi tunnistamalla mikä itselle on merkityksellistä 3) Vuorovaikutussuhteiden kautta, eli miten toiset kokee asiat 4) Kompleksisten systeemien ymmärrys, mahdollisesti oma rooli mukaan luettuna. Myös flow'ta voi tarkastella näistä perspektiiveistä.

✔ Rationaalinen järkeily on vain yksi monista työkaluista todellisuuden havainnointiin, kehollisten tuntemusten ja muun kokemuksellisuuden lisäksi.

✔ Kehityksellä on oleellista merkitystä vasta sitten, kun sitä pystyy ilmentämään toiminnassa.

✔ Älykkyys on hahmottamiskykyä kapealla sektorilla, kun taas viisaus on kykyä ylläpitää tasapainoa haastavissakin muutostilanteissa. Viisaus ilmenee metataitoina, joilla kyetään luomaan virtausta.

✔ Kun tunnistaa mitä itsessä tapahtuu, voi vähentää reaktiivisuutta ja on helpompi olla linjassa itsensä kanssa. 

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.