Flow sisäisessä ja ulkoisessa vuorovaikutuksessa

Lauri Häggman
1.12.2020

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Jussi ja Lauri virittäytyivät etäyhteyden päähän keskustelemaan flow'sta sisäisessä ja ulkoisessa vuorovaikutuksessa. Keskustelussa pohdittiin millaiset tekijät vaikuttavat vuorovaikutukseemme, millaisista asioista syntyy vuorovaikutuksen kitka sekä miten tätä kitkaa voitaisiin vähentää. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutuksen monologisuus ja dialogisuus, tilannetaju, palaute, signaali ja psykologinen turvallisuus.

Show notes

[04:00] Mitä vuorovaikutus on? Millaiset asiat siihen vaikuttavat?

[21:00] Monologisuus ja dialogisuus

[47:00] Vuorovaikutuksen kitkat

[64:00] Psykologisesta turvallisuudesta ja dialogin totuudellisuudesta

[73:00] Sisäisestä vuorovaikutuksesta ja käytännön lähestymistavoista

Oppeja jaksosta

✔ Olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa lukemattomien sisäisten ja ulkoisten ilmiöiden kanssa. Vuorovaikutusta tutkimalla havainnoidaan miten asiat vaikuttavat toisiinsa.

✔ Sisäiset vuorovaikutustapamme heijastuvat myös ulkoiseen vuorovaikutukseemme ja vaikuttavat paljon maailmansuhteemme muodostumiseen

✔ Vuorovaikutuksen kehkeytymiseen vaikuttaa:Asenteet eli vuorovaikutukselle ennalta määritetyt rajat ja tavat, erilaiset taidot esimerkiksi tunteisiin ja ilmaisuun liittyen, tilannetaju sekä keskenään vaikuttavien tahojen olemuksen tila.

✔ Kirkkaan palautteen myötä saamme paremmin tieto siitä, miten muuttaa toimintaamme suhteessa vuorovaikutuksen piirissä oleviin ihmisiin/asioihin/ilmiöihin

✔ Sujuvaa ryhmän vuorovaikutusta voi edistää bändin tavoin ’virittäytymällä’ samalle taajuudelle

✔ Ei ole olemassa yhtä ”oikeaa” vuorovaikutuksen kaavaa. Se syntyy aina tilanteen mukaisesti, minkä vuoksi tilannetaju on välttämätöntä oikeanlaisen vuorovaikutustavan löytämiseksi.

✔ Monologinen vuorivaikutussuhde: Minä-Se -suhde, päämääräkeskeinen, yksisuuntainen, kapea, minävetoinen, objektivoiva, yksinkertainen, vaikutetuksi tuleminen vain omien päämäärien rajoissa. Asioiden arvo määrittyy vain suhteessa omiin päämääriin ja näkemyksiin.

✔ Dialoginen vuorovaikutussuhde: Minä-Hän -suhde, prosessikeskeinen, kehkeytyvä, monisuuntainen, avoin, toisella arvo itsessään

✔ Flow’ssa päämäärä toimii taustalla suunnannäyttäjänä, mutta ei ole tekemisen aikana aktiivisessa tietoisuuden keskellä

✔ Palautteen kuuntelemattomuuden myötä todellisuus monesti pakottaa lopulta dialogisuuteen

✔ Vuorovaikutuksen kitkoja: vahva minäkokemus,yli- tai aliampuvat tunnetilat, heikko, liian rajoittunut tai vinoutunutsignaali, tulkinnat, yli- tai alianalyyttisyys, vahvat odotukset,

✔ Ihminen on evoluution aikana kehittynyt sietämään hyvin kovaa akuutti stressiä. Nykyään meillä on vähemmän akuuttia stressiä, mutta kroonistunutta matalan tason stressiä.

✔ Psykologinen turvallisuus suhteessa sisäiseen ja ulkoiseen maailmaan on ensiarvoisen tärkeää virtaavalle vuorovaikutukselle. Psykologista turvallisuutta ei voi saavuttaa, jos ei ole turvassa itseltään (rikkovilta ajatuksilta, tunteilta, narratiiveilta), eikä paikata tuudittautumalla ulkoiseen turvallisuuteen.

✔ Ihmisten välisen vuorovaikutuksen kehittäminen lähtee lempeydestä, mutta ei jää siihen. Dialogisuus on myös totuudellisuutta.

✔ Vuorovaikutuksellisen kitkan hiominen alkaa tietoisuuden lisäämisellä: 1) Miten vuorovaikutan sisäisen maailmani kanssa? 2) Ennakko-oletuksista luopuminen 3) Kokonaisvaltainen havainnointi siitä ’mitä juuri nyt tapahtuu’ 4) Kysymisellä

✔ Vuorovaikutussuhteemme ovat erilaisia eri tilanteissa ja eri henkilöiden kanssa. On hyvä tiedostaa missä ja keiden kanssa oma vuorovaikutussuhde muuttuu monologiseksi.

✔ Hyvä vuorovaikutus vaatii hyvää keskittymistä. Sitä voi tukea luomalla muistutuksia: Mihin keskityn? Miten keskityn? Mihin pitäisi keskittyä?

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.