close flow

Tilaa Flow-kirje

"Oon tosi valikoiva sen suhteen mitä tilaan, mutta tää teidän uutiskirje on oikeesti tosi hyvää kamaa." - Miika K.

Haluamme auttaa sinua pääsemään flow'hun. Emme spämmää mainoksilla, vaan saat sunnuntaisin kirjeessä tietoa, pohdintoja ja vinkkejä flow'sta työssä, urheilussa, taiteessa ja elämässä. Esimerkki kirjeen sisällöstä löytyy tästä.

Alkumaistiaiseksi saat Flow-oppaan, jossa on 10 keinoa päästä flow-tilaan työssä.

Kaj Sotala - Rationaalisuus, mielen osat ja tunnemuistot

Lauri Häggman
26.10.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Tällä kertaa vieraaksemme saapui aktiivisesti tekoälyä, mieltä, hyvinvointia ja ihmisyyttä lukuisin eri tavoin tutkiva kirjoittaja Kaj Sotala. Podcastin aikana paneuduimme mm. siihen mitä rationaalisuus on ja ei ole, miten sitä voidaan kehittää, miten ajatusvinoumat voivat syntyä, mitä ovat mielen osat Internal Family Systemin näkökulmasta sekä miten näiden osien välisiä ristiriitaisuuksia voidaan selvittää. Keskustelussa käsitellään myös paljon sitä, miten erilaiset varhaiset kokemukset muokkaavat tapaamme hahmottaa maailmaa sekä millaisilla lähestymistavoilla näitä ehdollistuneita rakenteita voidaan purkaa.

Kajn kirjoitukset Less Wrong -sivustolla

Kajn kotisivut

Kehitystö

Jakso Youtubessa:

Show notes

Kajn tiivistelmä Unlocking the Emotional Brain -kirjasta

Eliezer Yudkowsky

Internal Family System

Loch Kelly: The Way of Effortless Mindfulness

[10:00] Mitä rationaalisuus on? Mitä se ei ole?

[16:00] Millaisten ajattelijoiden kautta rationaalisuuden äärelle?

[22:00] Miten rationaalisuudessa suhtaudutaan tietoon?

[30:00] Rationaalisuuden sosiaalisesta ulottuvuudesta

[40:00] Tiedonmudostuksen vinoumista

[48:00] Tunnetason vaikutus tiedonmuodostukseen

[68:00] Internal Family Systemistä

[80:00] Sisäisten ristiriitojen selvittämisestä

[96:00] Meditaatio ristiriitojen selvittämisen apuna

[110:00] Tunteiden ja uskomusten linkeistä

[125:00] Itsesabotaasista ja flow'sta

Jakson jälkilöylyt

Jakson opit

✔ Rationaalisuuden ytimessä on jatkuva kriittinen arviointi sitä kohtaan mitä ja miten tietää, mille tämä tieto perustuu ja kuinka varmana tätä tietämistä voidaan pitää. Rationaalisuuteen kuuluu yhtä lailla kriittinen asenne tietoa kohtaan kuin myös varsinaisten tietoa jalostavien työkalujen käyttö.

✔ On yleinen harhaluulo, että rationaalisuus ja tunteetolisivat ristiriidassa keskenään. Todellisessa rationaalisuudessa ymmärretään tunteiden sisältävän valtavasti informaatiota.

✔ Episteemisen rationaalisen määritelmä: Miten luoda paremmin sellaisia uskomuksia, jotka vastaavat sitä, millainen maailma oikeasti on. Eli miten luoda karttoja, jotka vastaavat mahdollisimman tarkasti maastoa.

✔ Tietoon kriittisesti suhtautuvasta yleisöstä voi saada suurta tukea ja kannustusta rationaalisuuteen. Tätä voi hyödyntää myös omana kirjoitusharjoituksenaan, jossa kuvittelee lukijakseen tietoon hyvin kriittisesti suhtautuvan persoonan: Kuinka argumentoisin hänelle?

✔ Kankeat ja yliyksinkertaiset kategoriat sekä taipuminen emotionaalisesti helpompiin näkökulmiin johtaa helposti ajautusvinoumien syntymiseen.

✔ Ulkopuolelta irrationaaliselta vaikuttavat toimintatavat voivat olla yksilön näkökulmasta hyvinkin rationaalisia. Esim. jos valtaosa omasta sosiaalisesta piiristä uskoo asiaan X, voi olla yksilön edun mukaista uskoa samalla tavoin.

✔ Olennainen osa virtaavampaan tunne-elämään on tutkia implisiittisiä ja epämääräisiä tunnetason kitkoja, ja pyrkiä tuomaan niitä näkyvämmäksi, jotta toimimattomat assosiaatiot voidaan purkaa.

✔ Internal Family Systems on alunperin perheterapiasta lähtenyt psykoterapian muoto. IFS-mallin mukaan mieli rakentuu osista, joilla on erilaisia ja usein keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Nämä osat ”kilpailevat” resursseista ja huomiosta. Virtauksen kannalta mielen osat olisi saatava sujuvampaan dialogiin keskenään.

✔ Itsetuntemuksen ja sisäisten ristiriitojen selvittämisen kannalta on olennaista aloittaa avoimen uteliaasta tutkimuksesta ilman esioletuksia jonkin näkökulman oikeellisuudesta tai vääryydestä.

✔ Ulkoinen tuki on valtavan hyödyllistä omien ristiriitojen avaamisessa, kun omaa sisäistä maailmaansa joutuu tekemään näkyvämmäksi ja siten myös itselleen selkeämmäksi. Monesti pelkkä kuuntelijan tuki auttaa.

✔ Sisäisten ristiriitojen selvittämisessä olennaista tullatietoiseksi eri osien välisistä dynamiikoista, milloin ja miten ne aktivoituvat. Toisinaan näistä tietoiseksi tuleminen voi purkaa ristiriidan.

✔ Maailmankuvamme on useimmiten vahvasti sävyttynyt lapsuudessa muodostuneiden yleistyksien, assosiaatioiden ja tulkintojen kautta.Vaikka ne vaikuttavat perustavanlaatuisesti siihen, miten hahmotamme maailmaa, emme välttämättä ole tietoisia näistä perusrakenteista.

✔ Mielikuvaharjoittelun avulla on mahdollista päästä kiinni tunnekokemuksiin, jotka ohjaavat alitajuisesti, mutta joihin eiarkikokemuksessa pääse käsiksi.

✔ Mieli tekee ennusteita siitä, miten todellisuus tulee muuttumaan. Mikäli tilanteesta saatu informaatio ei merkittävästi poikkea ennusteista, kuitataan ristiriitainen informaatio kohinana.

✔ Yksi asiantuntijuuden haaste syntyy luodessamme pitkälle kehittyneitä malleja, jotka kykenevät yhä hienovaraisemmin kuvaamaan todellisuutta. Samalla kuitenkin mallin puutteiden löytäminen muuttuu entistä haastavammaksi ja niiden ilmetessä ne on helppoa kuitata vain kohinana.

✔ Mielen osien ristiriidassa oleva tavoitteet voivat muodostua suuriksi esteiksi flow’lle. Olemme myös monesti oppineet jarruttamaan intuitiivista ajattelua tai toimintaa menneiden kokemusten perusteella, mikä voi tehdä virtaukseen hyppäämisestä haasteellista.

✔ Hyväksyntä on olennaista virtaavan kokemuksen kannalta.Kannattaa pyrkiä hyväksymään myös se, että ei pysty tai halua hyväksyä.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.