Kuinka paljon flow tarvitsee ponnistelua?

Lauri Häggman
9.3.2021

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Jussi ja Lauri virittäytyivät etäyhteyden päähän keskustelemaan ponnistelusta ja flow'sta. Keskustelun aikana pohditaan ponnistelun merkitystä flow'ssa, minkä verran ponnistelua tarvitaan, kuinka taitotaso vaikuttaa ponnisteluun, miten tunnistaa yli- ja aliponnistelun merkkejä sekä jaetaan muutama henkilökohtainen oppi teemaan liittyen.

Show notes

[03:30] Mitä ponnistelulla tarkoitetaan?

[09:50] Ponnistelun vaikutukset ja taitotason merkitys

[22:10] Mitkä asiat vaikuttavat ponnisteluun? Ponnistelun tasapainosta.

[28:40] Ponnistelu ja minä-kokemus

[36:40] Odotukset ja ponnistelu

[47:00] Yli- ja aliponnistelun tunnusmerkkejä

[59:00] Henkilökohtaiset opit

Jakson opit

✔ Ponnistelu on suorituspyrkimystä, eli pyrkimystä saavuttaa jokin tulos. Käytettävät resurssit ja hallinta vaikuttavat ponnistelun intensiteettiin.

✔ Ponnistelun suhteen on viisasta tarkastella sitä, kuinka eri ponnistelun tavat vaikuttavat pitemmällä aikajänteellä ja huomioida tämä ponnistelun intensiteetissä ja palautumisessa.

✔ Tulos vaatii aina ponnistelua, mutta koska käytössämme ei ole rajattomia resursseja, on tärkeää oppia löytämään se, mikä kussakin tilanteessa on sopiva määrä ponnistelua. Hyvänä ohjesääntönä tälle on Minimum Effective Dose eli vähimmäinen ponnistelun määrä, joka tuottaa halutun laadullisen tuloksen. Sen löytäminen ja hiominen vaatii aikaa ja harjoitusta.

✔ Liian vähäinen ponnistelu ei riitä voittamaan tuloksen saavuttamisen tiellä olevaa lepokitkaa, mutta myös tehtävään nähden liiallinen ponnistelu luo resurssien palamisen seurauksena syntyvää kitkaa.

✔ Mitä matalampi taitotaso meillä on suhteessa tehtävään, sitä enemmän se vaatii tietoista ponnistelua. Tällöin toiminta on vielä hidasta ja resursseja kuluttavaa. Harjoituksen myötä taidot automatisoituvat ja muuttuvat intuitiivisemmaksi, jolloin resursseja vapautuu käytettäviksi muualle. Flow vaatii vahvaa intuitiivista taitavuutta.

✔ Tarvittavaan ponnistelun määrään vaikuttaa taitotason lisäksi kehomielen vireys ja tila. Väsyneenä tai harhailevassa mielentilassa ponnistelua tarvitaan enemmän. Ylivireässä tilassa haasteeksi muodostuu keskittyminen eli ponnistelun kohdentaminen ja ylläpitäminen olennaisessa.

✔ Motivaatio vaikuttaa ponnisteluun. Mitä arvokkaammaksi asian kokee, sitä valmiimpi sen eteen on ponnistelemaan. Motivaatioon voi vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi uteliaisuudella. Merkittävää on myös missä määrin motivaatio syntyy prosessista vs tuloksesta. Liiallinen tuloksesta motivoituminen saattaa siirtää huomion prosessista, ja siten myös estää tavoitellun tuloksen syntymisen.

✔ Odotukset vaikuttavat ponnisteluun ja usein odotuksista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Joustavasti realistiset ja enne nkaikkea viisaat odotukset taas voivat olla hyödyllisiä.

✔ Growth mindset auttaa ponnistelemaan ilman lupausta lopputuloksesta. Fixed mindset sisältää usein vaatimuksen ja odotuksen tietynlaisesta tuloksesta.

✔ On olennaista löytää tilanteeseen sopiva vireystila. Vireystila määrittää paljonko resursseja on käytettävissä sekä miten niitä käytetään. Toisissa tilanteissa on parempi olla korkeasti virittynyt, toisissa vähemmän.

✔ Mitä enemmän tapahtuu ponnistelua, sitä enemmän konseptuaalista ja analyyttistä minää ylläpitävät aivoalueet aktivoituvat. Flow’ssa konseptuaalisen ja analyyttisen minän kokemus on vähäinen tai olematon. Näin liika ponnistelu toimii flow’n estäjänä.

✔ Vahva ponnistelu ja keskittyminen edeltävät flow-tilaa, mutta niistä on myös osattava oikealla hetkellä päästää irti. Ne ovat kuin tikapuut, joista on korkeamman tason saavutettuaan luovuttava. Virtaava toiminta edellyttää taitavaa ja hienovaraista ponnistelun säätelyä.

✔ Turvallisuuden kokemus vaikuttaa ponnisteluumme. Vähäisempi turvallisuuden ja luottamuksen kokemus ajaa ponnistelemaan, vahvempi turvallisuuden kokemus taas auttaa päästämään irti ponnistelusta ja sen tuomasta kontrollin tunteesta.

✔ Psykologisesti turvaton työyhteisö luo usein tarpeettoman ponnistelun kulttuuria. Esimerkiksi kiireen kulttuuri on kroonisen yliponnistelun kulttuuri, jossa turvattomuuden tunnetta kompensoidaan ponnistelun tuomalla hallinnan tunteella.

✔ Yliponnistelun tunnusmerkkejä: Mentaalinen ja fyysinen rentous katoaa, resurssit (tila, aika, energia) tuntuvat loppuvan kesken. Ärtyneisyys, kyynisyys, pakonomainen takertuvuus, sitten kun -ajattelu, pakko sanan käyttö, ylianalyysi ja ylimielisyys kasvavat. Epärealistinen tunne hallinnasta, joka johtaa helposti ylioptimismiin resurssien riittävyydestä.

✔ Aliponnistelun tunnusmerkkejä: Tasapaksu, harhaileva, veltto ja innostumaton mielentila. Kaikki tuntuu vaivalloiselta. Autuuden tavoittelu, ponnistelun välttely.

✔ Krooniseen yli- ja alaponnisteluun tilaan adaptoituu ja ne muodostavat helposti kehämäistä ajattelua ja käyttäytymistä. Niistä murtautuakseen täytyy luonnollisesti löytää uusia toimintatapoja.

✔ Ponnistelun tulisi lähteä rentoudesta ja palautua rentouteen.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.