Mikä merkitys on meditaatiolla?

Lauri Häggman
1.4.2022

Kuuntele ihan tässä vain...

Tai siirry haluamallesi podcast-alustalle

Jakson kuvaus

Tässä jaksossa Lauri pitää monopodin meditaation merkityksestä. Jakson aikana avataan mihin meditaatiolla "pyritään", millaisista elementeistä taitava valppaus koostuu, miksi sen vahvistaminen on tärkeää sekä millaisia yleisiä väärinkäsityksiä meditaatioon usein liittyy.

Hyödyllisiä lähteitä

Kirjallisuutta

Zen Mind, Beginner's Mind

Peace is Every Step: The Path of Mindfulness in Everyday Life

Wherever You Go, There You Are

The Mind Illuminated: A Complete Meditation Guide Integrating Buddhist Wisdom and Brain Science for Greater Mindfulness

Kursseja

Nirodha

Dhamma.org

Appeja

Waking up

Calm

Headspace

Declutter the mind

Jakson opit

✔ Meditaatio = Harjoitus, jonka tarkoituksena on muokata tietoisuuden tilaa ja tapaa haluttuun suuntaa. Yleisesti sisältää jonkinlaisen ennalta määritetyn intention, tavan säädellä huomiota ja asenteen suhtautua kokemuksessa ilmenevään.

✔ Suhteemme muutokseen vaikuttaa perustavanlaatuisesti siihen, miten virtaavasti kykenemme elämään.

✔ Yksi meditaation merkittävimmistä tavoitteista on kokemuksellisen muutosvastarinnan ja siitä syntyvän kitkan vähentäminen.

✔ Meditaatio toimii työkaluna, jokka auttaa tunnistamaan mikä on taitavaa ja mikä taitamatonta toimintaa. Tämä vaatii kuitenkin tuekseen myös eettis-filosofista pohdintaa.

✔ Mindfulness meditaatiolla pyritään vahvistamaan taitavaa valppautta, jota voidaan kutsua myös tietoiseksi hyväksyväksi läsnäoloksi.

✔ Tietoinen: Aistillinen erottelukyky. Tärkeää, jotta voimme hahmottaa todellisuutta selkeästi ja välttää aistien, tunteiden ja tulkintojen sekoittumista.

✔ Hyväksyvä: Todellisuuden kohtaaminen ilman kokemuksellista vastustusta. Tärkeää, jotta voimme vapautua muutosvastarinnasta ja antaa kokemusten virrata. Ei kuitenkaan tarkoita toiminnallista passiiviisuutta suhteessa ulkoisiin tapahtumiin.

✔ Läsnäolo: Keskittyminen siihen, mitä tapahtuu vallitsevassa hetkessä. Tärkeää, jotta voimme kohdistaa huomiomme siihen mikä on olennaista, sen sijaan että ulkoiset ärsykkeet, sisäiset impulssit, ajatukset ja tunteet kaappaisivat sen.

✔ Taitavaan valppauteen liittyy keskeisesti muistamisen elementti, joka liittyy ennen hereilläoloon ja siitä, mikä on toiminnan intentio sekä millainen toiminta on taitavaa ja viisasta. Meditoimalla voimme vahvistaa kykyä “havahtua” tähän niin arkisten tehtävien keskellä kuin laajemmin elämässä.

✔ Meditaation tarkoituksena ei varsinaisesti ole suoraan sammuttaa ajatuksia, vaan kasvattaa kyvykkyyttä nähdä niiden ilmentyminen ilman takertumista.

✔ Perimmiltään meditaatio ei ole itsensä kehittämistä vaan pikemminkin itsestä - ehdollistuneista ja kankeista havainnoinnin, suhtautumisen ja toiminnan tavoista - kehittymistä.

✔ Meditaatioharjoittelussa on tärkeää ylläpitää raikkautta ja syventää sitä asteittain esimerkiksi kirjallisuuden, kurssien tai opetukseen hakeutumisen kautta.

Jaa tämä podcast muidenkin
iloksi ja hyödyksi.